Temeljem članka 11. Zakona o Ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i Pravilnika o ustroju i unutarnjem redu ravnateljica objavljuje

N A T J E Č A J

Za primanje u radni odnos na određeno vrijeme – zamjena za porodiljni dopust na radno mjesto

 1. STRUČNI SURADNIK ZA RAD S DJECOM, MLADIMA I OBITELJIMA – (1) izvršitelj (m/ž) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:  

 • Magistar struke – psiholog, socijalni pedagog ili socijalni radnik
 • 12 mjeseci iskustva u radu s djecom, mladima i obiteljima
 • Poznavanje engleskog jezika
 • Poznavanje rada na računalu.

Prijavi na natječaj iz točke 1.prilaže se:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik)
 • dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, vojna iskaznica, putovnica ili domovnica)
 • e-knjižica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje izdana u tijeku trajanja natječajnog postupka
 • uvjerenje/potvrda o nekažnjavanju izdana u tijeku trajanja natječajnog postupka
 • dokaz o sudjelovanju u formalnoj edukaciji iz područja psihoterapije.

Na natječaj mogu se prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavanju propisane uvjete.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i ima prednost pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo.

Pozivaju se osobe iz članka 102. Stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. Stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17).

Poveznica za internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju potražiti na sljedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Isprave kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz natječaja prilažu se u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat/kinja će predočiti izvornik potrebne dokumentacije. Ukoliko kandidat uz prijavu prilaži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog lista ili rodnog lista i sl.).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge kako je to navedeno u ovom natječaju. Nepravodobne i neuredne prijave neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave. Osoba koja podnese neurednu i nepravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

 

Za kandidate prijavljene na natječaj i koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se pisano testiranje. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na natječaj.

 

Prijave na natječaj s potpunim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prijave se podnose poštom na adresu:

Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, Kurilovečka 48, 10 410 Velika Gorica s naznakom „Za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati/kinje bit će obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.