NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK PSIHOLOG

 

Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica

Velika Gorica

Kurilovečka 48

KLASA: 112-02/17-01/01

URBROJ: 238/31-19-17/05

Velika Gorica, 29. studeni 2017. godine

 

Na temelju članka 11. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 30. Statuta Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica ravnateljica objavljuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto

 1. STRUČNI SURADNIK – psiholog – (1) izvršitelj (m/ž) na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom.

Uvjeti:

 • VSS, prof. psih. ili mag.psihologije
 • položen stručni ispit u Hrvatskoj psihološkoj komori
 • dokaz o upisanoj ili završenoj edukaciji iz psihoterapije
 • 1 godina radnog iskustva
 • znanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računalu.

Prijavi na natječaj iz točke 1.prilaže se:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (preslik)
 • domovnica (preslik)
 • osobna iskaznica (preslik)
 • dokaz o pohađanju ili o završenoj edukaciji iz psihoterapije (preslik)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu u Hrvatskoj psihološkoj komori (preslik)
 • potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
 • uvjerenje/ potvrda o nekažnjavanju izdana u tijeku trajanja natječajnog postupka (preslik).

 

Na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola koji ispunjavanju propisane uvjete.

Prijave na natječaj s potpunim dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, a osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Prijave se podnose poštom na adresu:

Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica, Kurilovečka 48, 10 410 Velika Gorica s naznakom „Za natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.

Natječaj je objavljen 29.11.2017. g.